PHÂN BIỆT KHIẾU NẠI & TỐ CÁO

KHIẾU NẠI

TỐ CÁO

Chủ thể

Công dân, cơ quan, tổ chức Cá nhân

Đối tượng

Quyết định hành chính;

Hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước;

Quyết định kỳ luật cán bộ, công chức.

Hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

Hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Mục đích

Bào vệ hoặc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Bào vệ lọi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Thời hiệu thưc hiện 

90 ngày kể từ ngày nhận được

quyết định hành chính hoặc biết

được quyết định hành chính,

hành vi hành chính.

15 ngày kề từ ngày cán bộ, công

chức, viên chức nhận được quyết

định xử lý kỳ luật với trường hợp

khiếu nại lần đầu.

 

Không quy định thời hiệu

Các trường hợp không thụ lý đơn

Không có quy định cụ thể Tố cáo về vụ việc dã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cắp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

Tố cáo về vụ việc mà người có thẳm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

Luât điều chỉnh

Luât khiếu nại 2011

Luât tố cáo 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *