Bản tin số 06 tháng 3/2020

Không phải hợp pháp hóa lãnh sự một số loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015.

Theo đó, các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân không yêu cầu hợp pháp lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính bao gồm: hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. Trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ này cũng không phải hợp pháp hóa lãnh sự.

Việc chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân được quy định như sau: (i) Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định 23/2015; (ii) Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành; (iii) Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình; (iv) Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Thông tư còn quy đinh Mẫu lời chứng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế.

Ngoài ra Thông tư 01/2020/TT-BTP còn quy định thêm về hình thức của việc chứng thực bản sao từ bản chính phải gồm đầy đủ số trang có thông tin của bản chính. Ví dụ: chứng thực bản sao từ bản chính sổ hộ khẩu thì phải chụp đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin về các thành viên có tên trong sổ; chứng thực hộ chiếu thì phải chụp cả trang bìa và toàn bộ các trang của hộ chiếu có ghi thông tin.

Trả lương hưu tận nhà trong thời gian dịch COVID-19

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 972/BHXH-TCKT về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, có hiệu lực từ ngày 25/03/2020.

Theo đó, từ tháng 4/2020, cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng bằng tiền mặt tận nhà cho các đối tượng sau đây: (i) Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (người hưởng) từ 80 tuổi trở lên; (ii) Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện đã báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà; (iii) Người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú đã báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.

Thời gian chi trả thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào Điều 98 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của NSDLĐ hay NLĐ hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) áp dụng cho: (i) NLĐ là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại Doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) NLĐ phải ngừng việc do DN hoặc bộ phận DN không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những NLĐ khác trong cùng DN, bộ phận DN đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại DN làm việc.

Đối với Doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh , thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, NSDLĐ có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ theo quy định tại Điều 31 BLLĐ.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của Doanh nghiệp thì NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo Điều 32 BLLĐ.

Nếu DN phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động như sau:

• Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 BLLĐ. Theo đó người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: (i) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; (ii) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động; (iii) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; (iv) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

• Hoặc, xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động hoặc cho thôi việc theo Điều 44 BLLĐ.

Mức lãi suất tối đa áp dụng tại các ngân hàng từ ngày 17/3/2020

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 419/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, có hiệu lực từ ngày 17/3/2020 và thay thế Quyết định 2415/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019.

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ ngày 17/3/2020 như sau: (i) Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (giảm 0.3%/năm so với trước đây); (ii) Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm (giảm 0.25%/năm so với trước đây); (iii) Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm (giảm 0.25%/năm so với trước đây).

Lưu ý: Các quy định về lãi suất phát sinh trước ngày 17/3/2020, được thực hiện cho đến hết thời hạn. Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định mới.

02 trường hợp được kiểm soát, chi phối doanh nghiệp bị mua lại

Ngày 24/03/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018, có hiệu lực từ ngày 15/05/2020.

Theo đó, quy định về việc kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp được áp dụng trong các trường hợp sau: (i) Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp bị mua lại; (ii) Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trên 50% tài sản của doanh nghiệp bị mua lại trong toàn bộ hoặc một ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp bị mua lại đó.

Ngoài ra, quy định quyền của doanh nghiệp mua lại đối với doanh nghiệp bị mua như sau: (i) Trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp bị mua lại; (ii) Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp bị mua lại; (iii) Quyết định những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp bị mua lại.

Mức phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 29/3/2020.

Theo đó, mức phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

• Phụ cấp 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, áp dụng với: Người giám sát, điều tra, xác minh dịch; Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

• Phụ cấp 200.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, áp dụng với: Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi; giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; Người vệ sinh, tẩy uế, diệt các tác nhân gây bệnh trong khu điều trị cách ly tại cơ sở KCB; Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

• Phụ cấp 150.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, áp dụng với: Người thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung; Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế; Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người cách ly.

Các văn bản đáng chú ý khác

1.   Thông tư 07/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT về tiêu chuẩn của nhân viên đường sắt có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2020.

2.   Ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

3.   Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực từ ngày 08/05/2020.

4.   Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2915/BGTVT-VT ngày 29/03/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về việc Hạn chế khai thác đường bay nội địa để chống dịch Covid-19.

5.   Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2020).

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư ván pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *