Bản tin số 08 tháng 5/2020

Miễn nộp lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài.

Theo đó, Chính phủ miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) đối với các đối tượng sau:

• Tổ chức thành lập mới;

• Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Đồng thời Chính phủ cũng miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm, kể từ năm được cấp Giấy phép kinh doanh lần đầu đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển lên từ hộ kinh doanh. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ này thành lập văn phòng, chi nhánh… thì các đơn vị này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Trong trường hợp, các văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp này có trước khi nghị định này hiệu lực thì thời gian miễn lệ phí môn bài được tính từ ngày nghị định này có hiệu lực cho tới hết thời gian doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể hết thời gian miễn lệ phí môn bài. Ngoài ra, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển lên từ hộ kinh doanh trước ngày nghị định này có hiệu lực thì thực hiện miễn lệ phí môn bài theo Điều 16 và Điều 35 Luật hỗ trợ doanh nghiệp cừa và nhỏ.

Hướng dẫn áp dụng luật lao động trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Ngày 25/3/2020, BLĐ-TBXH ban hành Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19.

Theo đó, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của BLLĐ để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Trong trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ.

Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 BLLĐ; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 BLLĐ; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 BLLĐ.

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chính thức có hiệu lực từ ngày 24/04/2020.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ bao gồm:

• Người lao động tạm hoãn thực hiện lao động, nghỉ việc không hưởng lương của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020

• Hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

• Người lao động có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số  59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Chính phủ.

• Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

• Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

• Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Chính thức giảm từ 20% – 50% nhiều loại phí, lệ phí

Tất cả các Thông tư quy định về mức phí, lệ phí mới đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, các quy định nộp phí này sẽ trở lại quy định trước ngày 05/5/2020, cụ thể là:

Thông tư số 34/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, một số phí trong lĩnh vực này được giảm 50%. Theo đó, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC); phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng đều được giảm 50%.

Thông tư số 35/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, một số loại giấy phép kinh doanh sẽ được giảm tới 50%.

Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30%.

Các văn bản đáng chú ý khác

1. Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài do Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

2. Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

3. Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 ban hành ngày 25/3/2020.

4. Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chính thức của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 24/04/2020.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng có hiệu lực ngày 01/01/2017.

6. Thông tư số 34/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng có hiệu lực từ ngày 05/5/2020.

7. Thông tư số 35/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch có hiệu lực từ ngày 05/5/2020.

8. Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn có hiệu lực từ ngày 05/5/2020.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *