BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 13 THÁNG 08/2021

12 Nghị định sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới


Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, có đến 12 Nghị định thuộc danh sách cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Cụ thể:

 • Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 • Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;
 • Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện lực;
 • Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP);
 • Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;
 • Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng.
 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP).
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Nghị định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Công khai dự án nhà ở hình thành trong tương lai được giao dịch


Công văn 2096/BXD-QLN của Bộ Xây dựng được ban hành ngày 07/6/2021 thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, tại Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia năm 2021, theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với dịch vụ công về thủ tục hành chính: “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà, ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong đó nêu cụ thể về các nội dung sau:

 • Trình tự thủ tục;
 • Hồ sơ yêu cầu;
 • Việc công khai thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong đó phải thể hiện được một số nội dung như:

 • Điều kiện khi đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định tại điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Thực hiện thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua tại khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Thực hiện bảo lãnh, thanh toán trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Việc thế chấp, điều kiện thế chấp;
 • Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận theo Điều 72 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Các nội dung trên phải được gửi về Bộ trước ngày 15/6/2021.

Bộ Công an ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú 2020


Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Thông tư này quy định về việc đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú; đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân; trách nhiệm quản lý cư trú.

Theo Thông tư này, công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nếu chỗ ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Học sinh, sinh viên, học viên đến ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động đến ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động; trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội có thể thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chỗ ở đó.

Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập danh sách người tạm trú, kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú của từng người, văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp và được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

Ngoài ra, việc thông báo lưu trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

 • Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;
 • Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;
 • Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;
 • Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Thông tư 55/2021/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Áp dụng 16 biểu mẫu về cư trú mới kể từ 01/7/2021


Thông tư 56/2021/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành ngày 15/5/2021 đã quy định về 16 biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

Ban hành kèm theo Thông tư này 16 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú ký hiệu là CT, điển hình có một số biểu mẫu như sau:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú (ký hiệu là CT01).
 • Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú được sử dụng khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú tại cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh (ký hiệu là CT02).
 • Phiếu khai báo tạm vắng được sử dụng để cấp cho công dân khai báo tạm vắng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú (ký hiệu là CT03).
 • Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được cơ quan đăng ký cư trú lập để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú (ký hiệu là CT04).
 • Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ được cơ quan đăng ký cư trú lập để yêu cầu công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú (ký hiệu là CT05).
 • Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được cơ quan đăng ký cư trú lập để thông báo cho công dân lý do từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú (ký hiệu là CT06).
 • Xác nhận thông tin về cư trú được sử dụng để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu (ký hiệu là CT07).
 • Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú được cơ quan đăng ký cư trú lập để thông báo cho công dân về kết quả giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú, hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú (ký hiệu là CT08)…

Một số nội dung của Luật đất đai sắp được sửa đổi, bổ sung


Bên cạnh nhiều nội dung đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, tại Quyết định số 889, Thủ tướng Chính phủ cũng dự kiến sửa đổi nhiều quy định liên quan đến Luật Đất đai năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Luật Đất đai và Chính phủ sẽ trình Quốc hội vào năm 2022. Nội dung này đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể các nội dung dự kiến được sửa đổi của Luật Đất đai gồm:

 • Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cổ phần, phần vốn góp chi phối để thống nhất và đồng bộ với các quy định của Luật Đầu tư năm 2014.
 • Xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất và đưa ra phương án thích hợp để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 • Đề xuất sửa đổi quy định về việc không quy định diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất.
 • Quy định cụ thể hơn về các loại hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất khác với các loại hợp đồng hiện đang được quy định tại Luật này;
 • Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 để thống nhất với Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất.
 • Quy định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thống nhất.

Quyết định số 889 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/6/2021.

Thêm đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, Điều 1 Nghị định này bổ sung đối tượng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi đáp ứng các điều kiện:

 • Là doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng;
 • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015;
 • Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
 • Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, nếu đáp ứng các điều kiện này thì doanh nghiệp trên sẽ được hưởng các ưu đãi thuế TNDN trong thời gian ưu đãi còn lại cụ thể như sau:

 • Thời gian miễn thuế còn lại = Thời gian miễn thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;
 • Thời gian giảm thuế còn lại = Thời gian giảm thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;
 • Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại = Thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có).

Nghị định 57/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;
 2. Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *