Bản Tin Pháp Lý số 10 tháng 10/2022

Mức phí đối với việc cấp gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TP.HCM


Ngày 08/07/2022, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND áp dụng mức thu lệ phí mới đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn TP.HCM.

 • Cấp giấy phép lao động: Mức thu 600.000 đồng/ 01 giấy phép;
 • Cấp lại giấy phép lao động: Mức thu 450.000 đồng/ 01 giấy phép.

 • Cấp gia hạn giấy phép lao động: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.

Như vậy kể từ ngày 20/07/2022, khi thực hiện gia hạn giấy phép lao động, người nước ngoài làm việc trên đia bàn TP. HCM sẽ phải nộp mức lệ phí là 450.000 đồng/01 giấy phép. Lệ phí đối với việc cấp mới và cấp lai giấy phép lao động giữ nguyên.

Doanh nghiệp được quyền thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành


Ngày 16/09/2022, Chính Phủ ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2022/NĐ-CP. Như vậy kể từ ngày 16/09/2022, Chính phủ đã có phép Doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu được thay đổi các điều kiện và điều khoản của trái phiếu đó. Việc thay đổi chỉ được thực hiện khi đáo ứng đủ các quy định sau:

 • Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua; và
 • Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp nhận.

Khi thực hiện việc thay đổi này, Doanh nghiệp có trách nhiệm phát hành công bố thông tin bất thường đến Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài trường hợp nêu trên, Doanh nghiệp cũng phải công bố thông tin bất thường khi:

Bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi ERC hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; khi có Quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp;

 • Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu;
 • Thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu;
 • Phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc; và
 • Khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định.

Mệnh giá trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước tăng gấp 1000 lần


Kể từ ngày 16/09/2022, Chính Phủ tăng mệnh giá đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước theo Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:“Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam”

Như vậy kể từ ngày 16/09/2022, mệnh giá đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước sẽ thay đổi từ 100.000 đồng lên thành 100.000.000 đồng, tăng lên gấp 1000 lần so với quy định cũ.

Đối với trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, mệnh giá vẫn thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Bên cạnh đó, Chính Phủ cũng loại bỏ quyền chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; quyền sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong quan hệ dân sự và quan hệ thương mại.

Theo đó nhà đầu tư mua trái phiếu chỉ còn các quyền lợi sau:

 • Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ;
 • Được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu;
 • Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành;
 • Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn;
 • Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Thêm các trường hợp không phải đăng ký thay đổi thông tin khoản vay nước ngoài


Ngày 30/09/2022, NHNN ban hành Thông tư 12/2022/TT-NHNN thay thế các Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Thông tư 05/2016/TT-NHNN và Thông tư 05/2017/TT-NHNN.
Theo quy định cũ, bên đi vay phải đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài khi thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/11/2022, các trường hợp không cần phải đăng ký thay đổi khi thay đổi các nội dung sau:

 • Thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong vòng 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận;
 • Địa chỉ của bên đi vay (không bao gồm trường hợp thay đổi tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính);
 • Bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay (không bao gồm trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay và việc thay đổi đó làm thay đổi cách xác định lãi, phù hợp quy định tại thỏa thuận vay);
 • Tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm;
 • Kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay;
 • Số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã đăng ký;
 • Số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ.

Giảm phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải


Ngày 29/09/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải nhằm hỗ trợ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo đó kể từ ngày 01/10/2022, BTC áp dụng mức thu phí, lệ phí mới, cụ thể như sau:

Đối với hoạt động hàng hải nội địa:

 • Giảm 20% mức thu phí đối với Phí trọng tải tàu, thuyền;
 • Giảm 20% mức thu phí đối với Phí bảo đảm hàng hải; và
 • Giảm 20% mức thu phí đối với Lệ phí ra, vào cảng biển.

Đối với thủy nội địa:

 • Giảm 50% mức thu phí đối với Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; và
 • Giảm 50% mức thu phí đối với Phí trình báo đường thủy nội địa.

Đối với các hoạt động vận tải khác:

 • Giảm 20% mức thu phí đối với Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấ phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay;
 • Giảm 20% mức thu phí đối với Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay; và
 • Giảm 50% mức thu phí đối với Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Như vậy các mức phí, lệ phí khác không được quy định giảm theo Thông tư 59/2022/TT-BTC này sẽ áp dung mức thu cũ được quy định tại Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Mức phí, lệ phí giảm được áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Tăng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam


Theo Quyết định 1813/QĐ-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tăng mức lãi suất cho vay tối đa. Theo đó kể từ ngày 25/10/2022, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam mới được áp dụng như sau:

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước (ngoài trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 5,5%/năm (mức lãi suất cũ là 4,5%/năm); và
 • Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 6,5%/năm (mức lãi suất cũ là 5,5%/năm).

Lưu ý: Mức lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 25/10/2022 có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận đã cho vay.

 

Các văn bản đáng chú ý khác:
1. Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn TP.HCM.
2. Nghị định 65/2022/NDD-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
3. Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
4. Thông tư 59/2022/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải và Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Coivd-19
5. Quyết định 1813/QDD-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@law.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *