Bản Tin Pháp Lý số 08 Tháng 08/2022

Bổ sung điều kiện khi thực hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi


Ngày 13/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn Luật Chăn nuôi 2018 tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 13/07/2022, các cá nhân, tổ chức đang thực hiện hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi thực hiện sản xuất cần đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Khi sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cho tổ chức, cá nhân khác phải bàn giao một bản sao nhật ký sản xuất lô hàng cho tổ chức, cá nhân thuê sản xuất tại cơ sở để lưu giữ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc.
 • Đối với tổ chức, cá nhân thuê cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương mại phải lưu hồ sơ công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc.
 • Đối với tổ chức, cá nhân thuê cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải lưu nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên các điều kiện mới này không áp dụng trong trường hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ.

Thu hẹp cách thức khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản


Ngày 29/06/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2022/NĐ-CP để sửa đổi quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP. Theo đó, Chính phủ thu hẹp cách thức tìm kiếm thông tin nhà ở và thị trường bất động sản thông qua mạng internet và mạng chuyên dùng.

Như vậy kể từ 15/08/2022, cá nhân, tổ chức muốn tìm kiếm thông tin nhà ở và thị trường bất động sản chỉ có thể thông qua các cách thức sau:

 • Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; và
 • Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; và
 • Hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chính Phủ bổ sung quy định về việc đăng ký, cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải thực hiện thông qua các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; hoặc
 • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; hoặc
 • Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp.

Trong trường hợp này, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Trong trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, Bên cung cấp phải trả lời nê  u rõ lý do.

Mở rộng phạm vi giám định trong hoạt động giám định tư pháp


Ngày 29/06/2022,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, hoạt động giám định tư pháp sẽ được phép giám định tư pháp về tài sản công và tài chính doanh nghiệp.

Như vậy, các hoạt động giám định tư pháp tài chính tại Thông tư số 138/2013/TT-BTC vẫn giữ nguyên:

 • Giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán.
 • Giám định tư pháp về giá.
 • Giám định tư pháp về chứng khoán.
 • Giám định tư pháp về thuế.
 • Giám định tư pháp về hải quan.
 • Giám định tư pháp về tài sản công.
 • Giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp.
 • Giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Xác định rõ phần giá đất được trừ đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng


Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Nghị định làm rõ phần chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng được trừ vào giá đất.

Theo Nghị định mới, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thêm vào đó, đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, quy định mới đã sửa đổi giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng (quy định trước đây bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng)

Ngoài ra, Nghị định 49/2022/NĐ-CP cho phép cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT (nếu có).

Quy định chuyển tiếp với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần


Kể từ ngày 01/08/2022, Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó.

Kể từ ngày 01/01/2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các văn bản đáng chú ý khác:


 1. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 31/05/2022 quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.
 2. Thông tư 40/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2022 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.
 3. Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều luật GTGT.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *