BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 04 THÁNG 6/2022

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách


Ngày 05/04/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, lần đầu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách kể từ ngày 01/06/2022. Cụ thể quy định tại Điều 13 mục 1 Chương III Nghị định 23/2022/NĐ-CP như sau:

 • Để hợp nhất doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì phải có từ hai doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trở lên (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất với nhau thành một doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất;
 • Để sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì phải có một hoặc một số doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập;
 • Để chia doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì một doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thể chia các tài sản, quyền, nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia;
 • Để tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì phải có một doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện thủ tục tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Nghị định 23/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2022.

Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ ngày 01/7/2022


Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP với nhiều sự thay đổi đáng chú ý liên quan đến lương tối thiểu vùng của người lao động theo hợp đồng lao động trong thời gian tới.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm bình quân 6% so với quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 680.000 đồng/tháng, tăng 260.000 đồng/tháng so với mức quy định trước đây;
 • Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II là 160.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng/tháng so với mức quy định trước đây;
 • Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III640.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng/tháng so với mức quy định trước đây;
 • Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV250.000 đồng/tháng, tăng 180.000 đồng/tháng so với mức quy định trước đây.

Từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới sẽ chính thức được áp dụng. Như vậy, người lao động sẽ được hưởng hàng loạt lợi ích đi kèm như: nhận mức lương được tăng theo mức lương tối thiểu vùng; được tăng tiền lương ngừng việc; được tăng các khoản tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc; mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, v.v.

Ngoài việc tăng mức lương tối thiểu vùng, Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã bỏ quy định về lương tối thiểu cao hơn 7% cho người đã qua đào tạo, học nghề.

Trước đây, theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương quy định đối với những người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề (tức có bằng nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học,…) cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, quy định này đã không còn được đề cập tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Tại Nghị định này, quy định chung về mức lương tối thiểu vùng theo tháng là mức thấp nhất làm cơ sở để người sử dụng lao động trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo nhân lực ở nước ngoài


Ngày 10/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ hỗ trợ học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong và nước ngoài, bao gồm: học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (vé máy bay).

Nội dung các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài gồm: Xây dựng và phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thương mại điện tử; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp và các nội dung khác theo nhu cầu.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: Phí, lệ phí tham gia cuộc thi; chi phí ăn, ở tại nước sở tại; chi phí đi lại (bao gồm vé máy bay); chi phí vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi.

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

Được giảm thuế VAT nếu không lập riêng hóa đơn từ ngày 20/6/2022


Trước đây, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp doanh nghiệp không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng thì sẽ không được hưởng giảm thuế.

Tuy nhiên, vào ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Theo đó, quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định;
 • Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Có thể thấy, với nội dung được sửa đổi theo Nghị định 41/2022/NĐ-CP, pháp luật không còn bất cứ quy định bắt buộc doanh nghiệp phải lập hóa đơn cho đối tượng được giảm thuế theo chính sách miễn, giảm thuế quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/6/2022.
 2. Thông tư 19/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.
 3. Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.
 4. Thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
 5. Quyết định 2836/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *