BẢN TIN DOANH NGHIỆP SỐ 03 THÁNG 01/2021

Nhóm cổ đông sở hữu từ 05% cũng có một số quyền nhất định


Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 quy định chỉ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty để có các quyền sau:

 • Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty thì cổ đông, nhóm cổ đông sẽ có các quyền nêu trên.

Ngoài ra, quy định mới còn bổ sung một số tài liệu mà cổ đông, nhóm cổ đông thiểu sổ có thể xem xét, tra cứu:

 • Quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị;
 • Các tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của người quản lý Công ty cổ phần


So với quy định trước đây, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba khi thực hiện không đúng những quy định dưới đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Quy tắc mới khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh


Căn cứ theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần phải bổ sung têm cụm từ “Địa điểm kinh doanh”. Theo quy định cũ chỉ yêu cầu đối với chi nhánh và văn phòng đại diện.

Ví dụ: Theo quy định mới của Luật Doanh Nghiệp, nếu tên doanh nghiệp tên là Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc thì:

 • Tên chi nhánh sẽ là: Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc;
 • Tên văn phòng đại diện sẽ là: Văn phòng đại diện Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc;
 • Tên địa điểm kinh doanh sẽ là: Địa điểm kinh doanh số 01, 02 Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc.

Thêm quy định mới về chứng chỉ lưu ký


Luật Doanh Nghiệp 2020 bổ sung quy định mới về chứng chỉ lưu ký so với quy định cũ.

Theo đó, Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở.

Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần


So với quy định trước đó, Luật Doanh Nghiệp mới đã bỏ đi quy định về việc Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần có thể kiêm Ngoài ra Luật Doanh Nghiệp 2020 còn bổ sung thêm quy định về một số trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần không thể tiếp tục công việc. Theo đó, các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi bầu được được Chủ tịch Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam đang chấp hành hình phạt tù;
 • Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Trốn khỏi nơi cư trú;
 • Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *