Pháp Luật nhà ở

Print

Dưới đây là hệ thống văn bản Luật Nhà ở cơ bản nhất, đã được cập nhật và chỉnh sửa (edit) đến thời điểm 2010. Trong trường hợp không tìm được văn bản cần tìm, bạn vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ E-mail của Chúng tôi:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trong vòng 24h, VPLaw sẽ gửi văn bản đến cho bạn với chất lượng tốt nhất và hoàn toàn miễn phí.

Tiêu chí của Chúng tôi là đồng hành cùng các bạn để được sẻ chia!

 

PHÁP LUẬT  NHÀ Ở

 

Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn

Luật Nhà ở 2005

Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 Luật Đất đai 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan 2009

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH ngày 27 tháng 7 năm 2006 Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01-07-1991 có người việt nam định cư ở NN tham gia

Nghị quyết 19/2008/NQ-QH ngày 3 tháng 6 năm 2008 Thí điểm tổ chức, các nhân nước ngoài mua, sở hữu nhà ở

Nghị quyết 23/2003/NQ-QH ngày 26 tháng 11 năm 2003 Nhà đất do nhà nước quản lý

Nghị định 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 Về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 Hướng dẫn NQ 23/2003

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Về giao dịch bảo đảm

Nghị định 51/2009/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2009 Thi hành NQ 19/008 Thí điểm tổ chức, các nhân nước ngoài mua, sở hữu nhà ở

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 Đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà

Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

Thông tư 01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 2 năm 2009 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu Hợp đồng mua bán nhà

Thông tư 03/2007/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2007 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 06/2006

Thông tư 03/2007/TT-BXD ngày 22/05/2007 Hướng dẫn bổ sung thực hiện NĐ 127-2005

Thông tư 06/2006/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2006 Hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền

Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 5 tháng 8 năm 2005 Thực hiện NĐ 95/2005 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Thông tư 14/2008/TT-BXD ngày 02/06/2008 Hướng dẫn phân hạng nhà chung cư

Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 Hướng dẫn thực hiện NĐ 71/2010 Thi hành Luật Nhà ở

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Phụ lục 1, Thông tư 17/2009 – Hướng dẫn sở đồ thửa đất, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Phu lục 2 Thông tư 17/2009

Thông tư 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 Hướng dẫn nội dung NĐ 127/2005

Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Thông tư liên tịch số 05/2007/TT-BXD ngày 21/05/2007 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Quyết định 29/2001/QĐ-BXD ngày 19/11/2001 Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

Quyết định 29/2006/QĐ-BXD ngày 11/09/2006 Thủ tục hành chính và thái độ, tác phong cán bộ, công chức

Mẫu đơn yêu cầu Đăng ký giao dịch bảo đảm

Chỉ thị số 07/2004/CT-TTg ngày 27/02/04 thực hiện NQ 23/2003
Last Updated ( Tuesday, 28 September 2010 00:48 )